Privacy policy

Privacybeleid

Beste bezoeker/ klant,

Vlatex hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben ons Privacybeleid aangepast aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”) en nodigen u graag uit om hieronder onze actuele Privacy Policy te lezen/raadplegen en/of  uw privacy-instellingen bij te werken.

Met dank voor uw vertrouwen,
Uw Vlatex team

 

Privacy Policy – versie 19 mei 2018
Algemeen
De bescherming van uw privacy vinden wij bij Vlatex heel belangrijk. Over de gegevens die wij verwerken in onze databestanden willen wij u absoluut transparant informeren én u controle geven. Uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.
In deze verklaring maken wij openbaar welk informatiebeleid wij hanteren voor onze showroom te Sint-Jan-in-Eremo en de gelieerde website van Vlatex.
Onze privacyverklaring maakt deel uit van onze naleving van de richtlijnen van de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) en verleent u meer rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.  
Wij adviseren onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Vlatex verstrekt. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke gegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen. U kan uw privacy-voorkeuren op elk moment wijzigen.
Wezenlijke veranderingen of updates in de Vlatex privacyverklaring worden onmiddellijk aangekondigd op de privacypagina van onze Vlatex website . Elke nieuwe Privacy Policy zal voorzien worden van een nieuwe versiedatum.
Onze Privacy Policy versie vormt een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden en het Cookiebeleid van onze Vlatex website. Door gebruik te maken van de website van Vlatex aanvaardt de bezoeker/klant impliciet deze Privacy Policy.

Verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door de naamloze vennootschap Vlatex NV (handelsnaam Vlatex)  met maatschappelijke zetel te Kerselarenhoek 16   9982  Sint-jan-in-Eremo  - België, BTW nummer : BE 0425.168.123 - Tel. 09/379.81.83 – info@Vlatex.be
de verantwoordelijke persoon voor uw gegevensbeheer is Patrick Boelens, zaakvoerder.

Soorten persoonsgegevens
Vlatex kan volgende persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken (opslaan, bewerken, kopiëren, verwijderen) :
1.    Contactgegevens : naam, voornaam, woonadres, bedrijfsadres, adres tweede verblijf, postnummer, gemeente, telefoonnummer (vast/gsm), e-mailadres
2.    Persoonsgegevens: interesse- & aankoopgegevens
Wij kunnen u niet identificeren op grond van uw websitebezoek en/of IP-adres.

Doeleinden
Vlatex zal de persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doelen ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Het gaat om :
1.    Het beoordelen en aanvaarden van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (aankoop, levering,  plaatsing, service, offerte, facturatie, invordering, aanvraag nieuwsbrief, klachtbehandeling, tevredenheidsonderzoek, BTW aangifte) met een klant.
2.    Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden.

Rechtsgrond
De door Vlatex verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.
Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het tot stand brengen van een contract of het uitvoeren van een overeengekomen dienstverlening.

Delen persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in eigen bedrijf in een niet-publiek toegankelijke database. Enkel medewerkers die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen hebben permanente toegang tot de Vlatex datagegevens.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij uitgezonderd wanneer het verstrekken op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifiek hiertoe wettelijk bevoegde instantie (onderzoek van de overheid).
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht.
Vlatex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk en veilig behandeld. Vervolgens stellen wij alles in het werk om beveiligingsproblemen te vermijden.
Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dagelijkse back-up op een beveiligde server verzekert het behoud van gegevens. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle personen die namens Vlatex van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Bij een beveiligingsprobleem van gegevens van natuurlijke personen zal Vlatex dit binnen 72 uur melden aan alle betrokkenen.
Ter bescherming van de integriteit wordt data niet zomaar gewist.
Er zijn GDPR compliant verwerkersovereenkomsten met de verwerkers (bedrijven) die instaan voor de opmaak en verzending van onze Direct Mail.

Buiten Europa
Er worden geen gegevens verwerkt buiten de Europese gemeenschap.

Minderjarigen
Vlatex verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers waarvan wij weten dat ze minderjarig zijn. Wij adviseren minderjarigen om de Privacy Policy van Vlatex samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Bewaring gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik bij.

Rechten bezoeker/ klant
1. Recht op inzage/toegang
Iedere Vlatex bezoeker/klant heeft het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting
Iedere Vlatex bezoeker/klant heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
3. Recht om te worden vergeten
Iedere Vlatex bezoeker/klant heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
4. Recht om klacht in te dienen
Iedere Vlatex bezoeker/klant heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy-commissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld, gebruikt en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken
Iedere Vlatex bezoeker/klant waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik en de verwerking van die gegevens.
6. Recht op beperking van de verwerking
Iedere Vlatex bezoeker/klant heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid
Iedere Vlatex bezoeker/klant heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Iedere Vlatex bezoeker/klant heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Vragen over ons privacybeleid
Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Vlatex uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren :
Via e-mail: info@Vlatex.be
Via B-post: Vlatex , Kerselarenhoek 16   9982   Sint-Jan-in-Eremo